Informatie

Privacyreglement:

 

Fysiotherapie Heerlen Noord werkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In deze wet staat beschreven hoe wij met uw gegevens om dienen te gaan. Deze wet is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn en mogen alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft.

Daarnaast werkt Fysiotherapie Heerlen Noord ook conform de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO).

In deze wet zijn de patiëntenrechten en - plichten vastgelegd. In de eerste plaats houdt dit in dat een patiënt die zich meldt voor behandeling een overeenkomst met de behandelaar aangaat. Op basis daarvan zijn deze wettelijke rechten en plchten vastgelegd zowel voor de patiënt als zijn behandelaar.                                                                                    

In deze wet is ook het recht van de patiënt op bescherming van zijn privacy geregeld. De zorgverlener dient de privacy van de patiënt te beschermen en te bewaren. Alles moet vertrouwelijk worden behandeld. (Para)Medische handelingen mogen alleen uitgevoerd worden als niemand die kan waarnemen, tenzij de patiënt daarmee instemt. Het (para)medische dossier is alleen ter inzage aan de zorgverlener en degene die betrokken zijn bij de behandeling. De zorgverlener mag geen enkele informatie aan derden verstrekken (inclusief directe familie), tenzij de patiënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of als de wet de zorgverlener daartoe verplicht, of als het informatie betreft ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, maar dan alleen onder strikte voorwaarden.

Het overlijden van een patiënt betekent niet dat diens privacy niet beschermd hoeft te worden. Ook na de dood hebben derden geen recht op inzage in het dossier, tenzij de zorgverlener zeker weet dat de patiënt daar geen bezwaar tegen gehad zou hebben. 

Fysiotherapie Heerlen Noord
© 2018 FTHN